• Strona wejściowa
 • Strzelania Terminy
 • WYDARZENIA
 • Zjednoczenie KBS
 • Organizacyjne
  • Statut B.K. we Wronkach
  • STATUT ZJEDNOCZENIA BKS
  • REGULAMIN MUNDUROWY
  • Prawo o Stowarzyszeniach
  • BHP na strzelnicy
 • LICENCJA Klubu
 • Historia
 • Królowie Bractwa
 • Sprawozdania
 • Tradycja Bracka
 • Zarząd Bractwa
 • BRACIA
 • Statut i KRS
  • Czytaj STATUT
  • Czytaj KRS
 • Strzelania SPORT
  • JAK CELOWAĆ
  • Leszczyński OZS
  • Wielkopolski ZSS
  • Polski ZSS
  • REGULAMIN LICENCJI
  • Wyniki LOZSS we Wronkach
 • Strzelania BRACKIE
  • Pierwsze strzelanie w 1999r.
 • Galeria
 • Kontakt
 • Ustawa o broni
2024-03-07 Wronki - Sprawozdawcze.
11.03.2024
Wronki 07.03.2023 r. 
Protokół  Walnego Zebrania  Sprawozdawczego Bractwa Kurkowego we Wronkach z dnia   07.03.2024 r.
Planowany porządek Zebrania Walnego:
I.  Otwarcie obrad  Walnego zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
II. Wybór Przewodniczącego  i Sekretarza Obrad     .
III Zatwierdzenie zaproponowanego porządku obrad.
IV. Przyjęcie protokołu z  poprzedniego zebrania z dnia 03.03.2023 r
V  Wybór Komisji  Mandatowej
VI. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
VII. Złożenie sprawozdania Prezesa Zarządu z całokształtu działalności za rok 2023.
VII . Złożenie sprawozdania Kierownika sekcji strzeleckiej za rok 2023.
IX. Złożenie sprawozdania Skarbnika  za rok 2023.
X.   Złożenie sprawozdania Sądu Honorowego za rok 2023.
XI.  Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
XII.  Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań.
XIII. Udzielenie absolutorium Zarządowi i podjęcie uchwał:
- Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu,
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
- Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2023.
XIV.  Wybór delegatów na Walne Zebranie Okręgu
Szamotulskiego i delegatów na Zjazd Delegatów Zjednoczenia RP.
XV. Przedstawienie przez komisje uchwał i wniosków
zgłoszonych na Zebraniu Walnym i poddanie ich pod głosowanie Zebrania.
XVI.  Wolne głosy i wnioski.
XVII     Zakończenie zebrania.

Przebieg  zebrania:
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
Prezes Paweł Kmieciak rozpoczął obrady o godz. 1810 witając  Braci
obecnych na zebraniu naszym brackim pozdrowieniem
„ Bractwu Kurkowemu Cześć”.
Po sprawdzeniu listy obecności stwierdził , że na stan  23 członków
obecnych na zebraniu było 15  co stanowi, że zebranie jest
prawomocne. Zgodnie z dostarczonymi zaproszeniami na Walne  zebranie
każdy członek Bractwa otrzymał planowany porządek obrad.
( Lista obecności w załączeniu do protokołu a  planowany porządek
zebrania   powyżej )
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
Zaproponowano na Przewodniczącego Zebrania Brata Sławomira
Śniegowskiego  i przyjęto 15 głosami za oraz na sekretarza zebrania
brata  Jerzego  Pawlaka  również  przyjęto 15 głosami za.
Brat Sławomir podziękował za wybór i zadeklarował sprawne
prowadzenie  dalszej części obrad.
( Uchwała Nr 1 do protokołu)
3.    Zatwierdzenie porządku obrad.
Zaproponowany  przez Zarząd  porządek obrad  rozesłany do wszystkich
Braci w ustawowym terminie  został odczytany przez Przewodniczącego
Śniegowskiego i następnie przyjęty     przez  Zebranie – 15 głosami za.
( Uchwała nr 2 w załączeniu do protokołu).
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dnia 02.03.2023
Zebrani zaproponowali aby Protokołu  z poprzedniego walnego zebrania nie odczytywać
ponieważ jest ogólnie dostępny na stronie brackiej .
Brat Prezes odczytał tylko wnioski jakie przyjęto na poprzednim Zebraniu Walnym .
Nikt nie wniósł zastrzeżeń do jego treści. Za przyjęciem protokołu, głosowało 15 członków zebrania.
( Uchwała nr 3 w załączeniu do protokołu)
5.   Wybór Komisji Mandatowej.
Na członków komisji zgłoszono  kandydatury Braci: Kazimierza
Michalaka i Pawła Kahla.  Obie kandydatury  uzyskały po  15 głosów za.
Komisja potwierdziła prawomocność wyborów na podstawie listy
obecności.
( Uchwała nr 4 w załączeniu do protokołu)
6.  Wybór Komisji  Uchwał i Wniosków .
Do  komisji zgłoszono kandydatów Braci:  Bernarda  Matuszaka i
Zdzisława   Paralusza   Wyżej wymienione kandydatury   uzyskały po 15 głosów za.
( Uchwała Nr 5 w załączeniu do protokołu)
7.  Złożenie sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności za 2023 rok.
Sprawozdanie z działalności Bractwa  odczytał Prezes  Paweł   Kmieciak ,
przedstawiając chronologicznie  wszystkie ważne wydarzenia  naszego
Bractwa i Zarządu. Wymienił imiennie Braci, którzy reprezentowali nasze
Bractwo na zawodach i imprezach Zjednoczenia , uroczystościach
świeckich i kościelnych. Wymienił braci, którzy zdobywali tytuły Króli
w naszych zawodach brackich. Wymienił zawody organizowane na rzecz
innych stowarzyszeń np.: Rady Seniorów, Rady
Młodzieżowej ,Towarzystwa   Miłośników Ziemi
Wronieckiej,  Stowarzyszenia Przewodników PTTK
Podziękował  naszemu Pocztowi  Sztandarowemu  za udział  w
uroczystościach miejskich,   gminnych i okręgu .Braciom funkcyjnym i
sędziom  przygotowującym zawody sportowe i nasze brackie. Królom
Zielonoświątkowemu , Żniwnemu i Piwnemu oraz ich Rycerzom , którzy
włączyli się w przygotowanie Balu Królewskiego w Chojnie.
Ponowił apel  o liczniejszy udział  Braci w naszych  uroczystościach i
imprezach brackich. Zwrócił szczególną uwagę na udział Braci w
zawodach o tytuł Króla Zielonoświątkowego i Żniwnego.
Na zakończenie brat Prezes zwrócił uwagę Braciom , że przyjęliśmy
uchwałę zgodnie  z którą wszyscy Bracia przed Balem Królewskim
powinni wpłacić po ½  opłaty na konto organizowanego Balu.
( Sprawozdanie Prezesa w załączeniu).
8. Sprawozdanie Sekcji strzeleckiej Bractwa Kurkowego złożył brat
Sławomir Śniegowski. Nasza sekcja strzelecka obejmuje wszystkich
członków Bractwa w tym 10 osób posiadających broń. Mamy 4
instruktorów strzelectwa i 5 sędziów strzelectwa sportowego Wymienił
wszystkie zawody sportowe i brackie w  jakich braliśmy udział na naszej
strzelnicy i zawodach organizowanych   przez LOZZ i  WZSS w
Poznaniu. Podkreślił złożoność procedur jakie    obowiązują obecnie
przy zgłoszeniu zawodów w Polskim /   Wojewódzkim Związku
Strzelectwa Sportowego.. Na temat procedur  związanych z
przygotowaniem  ( zgłoszeniem) zawodów oraz licencji
indywidualnych zawodników i licencji klubowych wypowiadał się również
brat Strzelmistrz Stanisław Spychała. Brat Stanisław uważa, że obecne
procedury ulegają ciągłym zmianom.  Zmieniają się również opłaty za
licencje szczególnie klubowe.
9. Sprawozdanie skarbnika Bractwa przedstawił brat Piotr Hoffmann. Zwrócił
uwagę na konieczność zmiany naszego Banku . Zmieniło się również
oprocentowanie naszych aktywów w Banku  i nr konta bankowego.
( Sprawozdanie skarbnika w załączeniu).
10. Sprawozdanie Sądu honorowego.
Brat Wojciech Frasunkiewicz  usprawiedliwiając swoją nieobecność na
Zebraniu Walnym , przekazał informację, że do Sądu Honorowego nie
wpłynął żaden wniosek który podlegałby rozpatrzeniu przez nasz Sąd honorowy.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie z pracy komisji przedstawił brat Paweł Kahl, w którym
stwierdził , że wszystkie zapisy księgowe są prowadzone prawidłowo i nie
ma zaległości wymagalnych.
( Sprawozdanie Komisji rewizyjne w załączeniu).
Nastąpiła 15 minutowa przerwa techniczna.
12. Dyskusja na temat sprawozdań i wypowiedzi.
W dyskusji zabrał głos brat Stanisław Spychała podkreślając raz jeszcze
jakie są trudności związane z przygotowaniem zawodów pod kątem
procedur i opłat. Brat Prezes stwierdził, że prawie wszystkie wnioski z
poprzedniego walnego zebrania zostały zrealizowane . Temat
przekształcenia naszej organizacji  w organizację pożytku publicznego ,po
dyskusjach, na zarządzie i wypowiedziach Braci, nie będzie realizowany.
13. Uchwała o udzieleniu absolutorium .
a/  Walne Zebranie zatwierdza sprawozdanie Prezesa z pracy Zarządu 15 głosów za.
b/  Walne Zebranie zatwierdza sprawozdanie Skarbnika – 15 głosów za.
c/   Walne Zebranie udziela absolutorium Zarządowi  -    15 głosów za.
14. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Okręgu w Szamotułach.
Zgłoszono 5 kandydatów Braci:
Paweł Kmieciak,
Zdzisław Paralusz,
Piotr Hoffmann,
Leszek Bartol,
Bernard Matuszak.
Wszystkie kandydatury uzyskały 15 głosów za.
Wybór delegatów na Zjazd Delegatów Zjednoczenia w  Rydzynie.
Zgłoszono kandydatury Braci:
Paweł Kmieciak,
Bronisław Dembski.
Obie kandydatury uzyskały po 15 głosów za.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków.
Komisja stwierdziła, że wpłynął  jeden wniosek o absolutorium  dla
Zarządu. Wniosek był już głosowany w pkt  13  c.
16,  Wolne głosy i wnioski.
W wolnych głosach Prezes Paweł Kmieciak wyjaśnił jak nasze Bractwo zareagowało na pismo Burmistrza MiG Wronki zapraszające na uroczystość wręczenia statuetek ( nasze bractwo posiada już taką statuetkę ) a Pan Burmistrz nie widzi możliwości zwolnienia naszego stowarzyszenia z opłaty podatkowej. Wybranym delegatom na Zjazd Delegatów Okręgu  wyjaśniono gdzie będzie miejsce zjazdu Okręgu. Bracia wypowiedzieli się na temat proponowanych zmian w zawodach o tytuł Króla Zielonoświątkowego Okregu, Króla Żniwnego Okręgu , Strzelania nocnego i Strzelania o Puchar Prezesa Zjednoczenia.
W dniu 13.03.2024 o godz 16 00 odbędzie się spotkanie z kandydatem na Burmistrza MiG Wronki.
17. Na tym przewodniczący zebrania zakończył obrady Walnego Zebrania.

…………………………..                                ………………………………..
Sekretarz zebrania                                 Przewodniczący zebrania
(Jerzy  Pawlak ) ( Sławomir  Śniegowski ) 

Załączniki do Protokołu:
- Lista obecności na zebraniu.
- Porządek Zebrania
- Sprawozdanie Prezesa Zarządu za 2023 r.
- Sprawozdanie Skarbnika za 2023 r.
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 r
- Uchwała Nr 1/ 2024
- Uchwała Nr 2/ 2024
- Uchwala Nr 4/2024
- Uchwała  Nr 5/2024
- Uchwała  Nr 6/2024
2024-03-07 Zebranie Walne Sprawozdawcze BK we Wronkach.
czerwiec 2024
PonWtoŚroCzwPiąSobNie
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Licznik odwiedzin

Osób online: 5
Unikalnych odwiedzin: 615969

2024-06-08 Komunikat Strzelecki
12/06/2024
#mce_temp_url#
2024-06-06 Strzelanie Klubowe Bractwa we Wronkach
06/06/2024